Ugradnja automatskih zalivnih sistema

MONTAŽA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Pre montaže zalivnog sistema potrebno je uraditi sledeće:

 • Snimanje terena,
 • Izrada skice terena i merenje karakteristika izvora vode,
 • Projektovanje zalivnog sistema: projekat zalivnog sistema, specifikacija materijala,
 • Nabavka materijala,

Etape izvođenja radova montaže sistema za navodnjavanje

Pre svega potrebna je provera dimenzija travnjaka i ostalih zelenih površina i definisanih podataka o izvoru vode na terenu sa podacima na projektu.

 • Obeležavanje terena,
 • Iskop kanala,
 • Priključak na izvor vode i montaža šahta i razvodnika,
 • Razvod cevi, električnih kablova i montaža raspršivača,
 • Ispiranje sistema, montaža ventila za automatsko pražnjenje zalivnog sistema,
 • Priključivanje upravljačke jedinice, ektromagnih ventila i postavljanje senzora za kišu,
 • Podešavanje, fino štelovanje raspršivača,
 • Programiranje upravljačke jedinice sistema za navodnjavanje.
Obeležavanje terena (oznaka mesta raspršivača i elemenata zalivnog sistema )
Prema projektu, označavaju se na terenu mesta raspršivača (postavlja se kolac za svaki raspršivač), priključka vode i kutije za ventile isticanjem zastavica ili drvenih štapića. Spajanjem ovih tačaka određuje se linija kopanja rovova. Na kraju se definiše mesto upravljačke jedinice i senzora za kišu. Preporučljivo je merenje rastojanja između raspršivača sa mernom trakom, ujedno proveravajući i mere u projektu.  

Iskop kanala

Posle „označavanja mesta elemenata zalivnog sistema” radi se iskop kanala u širini ašova i dubini od 30 cm. Dno iskopanog kanala treba da je ravno bez korenja, kamenja i sl. Kod već postojećih travnjaka vade se uske trake travnatog busena. Sa jedne strane kanala stavlja se busenje a sa druge zemlja iz kanala.
Kod betonskih površina, da bi se izbeglo njihovo lupanje može se raditi podbušivanje. Ako se betonska staza ne može podbušit iz nekog razloga, usecanjem betona se formira odgovarajući kanal za cevovod. Iskop kanala moguće je odraditi i mašinski, sa mašinom za iskop kanala.

 

Priključak sistema za zalivanje na vodovodnu mrežu:

Zalivni sistem se priključuje na vodovodnu mrežu posle vodomera. Zatvori se glavni ventil i na cevovod posle vodomera ugradi se T ra zvodnik . Sa ovog razvodnika kreće vod ka električnim ventilima.

Ukoliko priktisak u mreži odnosno količina vode nije dovoljna, preporučuje se bušenje bunara i postavljanje pumpe. Način priključivanja je isti kao kod vodovodne mreže. Uključivanje i isključivanje pumpe radi upravljački uređaj.

Montaža razvodnika, i postavljanje plastičnih šahtova:

   

Elektromagnetni ventili se postavljaju u šahtove takozvane plastične kutije za ventile.

Potrebno je obratiti pažnju na smer protoka vode kroz elektromagnetni ventil koji je označen strelicom na dnu ventila. Da bi zalivni sistem radio automatski elektromagnetne ventile treba spojiti kablovima sa upravljačkom jedinicom od koje dobija signal kada da se otvori i kolko dugo traje vreme zalivanje te zone na koju je ventil spojen. ZONA je skup raspršivača koji rade istovremeno i koju otvara elektromagneni ventil ako dobije signal od upravljačke jedinice. Za spoj kablova koristi se vodonepropusna silikonska spojnica.

Postavljanje cevovoda, električnih kablova, priključivanje raspršivača

Ako su iskopani kanali, postavlja se cevovod, postavljaju se cevi kap po kap, kabel, kabel senzora za kišu.

U zonu za cev kap po kap potrebno je ugraditi reduktor pritiska.

Prvo se postavljaju cevi od tvrdog polietilena, nakon toga se postavljaju električni kablovi a na kraju se montiraju raspršivači.

Priključivanje raspršivača na cevovod

Na slici koja sledi mogu se videti razni načini montiranja raspršivača na cevovod.

Od ovih načina preporučuje se prvi, dok drugi način direktnog spoja cevi i raspršivača takozvani kruti spoj se izbegava jer u slučaju opterećenja može dovesti do oštećenja raspršivača.

Na trećoj i četvrtoj slici prikazan je spoj sa takozvanim swing joint spojnicom.

Na teniskim i fudbalskim terenima se koristi takav način spajanja cevi i raspršivača.

Sistem spajanja sa mekim polietilenskim takozvanim Funny – Pipe cevima (prva slika) je način postavljanja raspršivača na cevovod koju Akvamatik doo preporučuje zbog toga što je takva veza cevi i raspršivača elastična. Kao zaptivni materijal za spajanje fitinga i cevi koristi se teflon traka. Nakon postavljanja raspršivača na svoja mesta, zemlju oko raspršivača treba pažljivo sabiti.
   

akvamatik-logo